Przetargi

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU W FORMIE LICYTACJI (AUKCJI) MASZYN STOLARSKICH z dnia 15.01.2016r

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU W FORMIE LICYTACJI (AUKCJI) MASZYN STOLARSKICH z dnia 15.01.2016r

Niniejszym informujemy potencjalnych nabywców, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Młodych Techników 5 74-200 Pyrzyce

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r. nr 114, poz.761)                                                        

ogłasza  sprzedaż w trybie przetargu w formie licytacji ustnej (aukcji) zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego  tj. maszyn stolarskich (wykaz i opis poniżej).

 

I.    Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Szkół  Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego,

 ul. Młodych Techników 5,  74 – 200 Pyrzyce, Tel. 915701006 email:  zsrcku@wp.pl

II.   Miejsce, sposób i termin przeprowadzenia przetargu: Przetarg w formie licytacji ustnej (aukcja) odbędzie się  w dniu 29.01.2016r. o godz.12.00  w  Zespole  Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, 74 – 200 Pyrzyce w biurze wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego- warsztaty szkolne.

III.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: Maszyny do obróbki drewna będące przedmiotem przetargu można oglądać od  poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400 od dnia 15.01.2016r. do 28.01.2016 r.

w pomieszczeniach stolarni warsztatów szkolnych przy ul. Młodych Techników 5,74- 200 Pyrzyce, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – osoba do kontaktu Piotrowski Piotr – kierownik gospodarczy tel. 503009066

 

IV.    Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz cena wywoławcza i wysokość wadium:

Lp.

Nazwa przedmiotu sprzedaży

Rok  budowy

Cena wywoławcza

Nr fabryczny

1.

Frezarka dolnowrzecionowa  Typ UWE

 

1969

1600 zł

96

2.

Tokarka                     Typ DNKA-40

 

 

1967

1800 zł

 439

3.

Grubościówka         Typ HENE 6 

 

1969

1800 zł

8908

4.

 Piła tarczowa   Typ DPSH   

 

 1967

700 zł

514

5.

Przecinarka bagnetowa Typ DFLA

 

rok budowy n/u

 

700 zł

2509

6.

Wyrówniarka Typ ALEN – 4

 

1986

 

700zł

2458

V. Warunki przystąpienia do licytacji:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu w formie licytacji jest złożenie przez biorącego udział w licytacji następujących pisemnych oświadczeń:

a)      akceptacji warunków niniejszego przetargu w formie licytacji ustnej (aukcji oraz, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń),

b)      świadomości, że Zespół Szkół Nr 2 CKU nie udziela gwarancji i wyłącza rękojmię na nabyte przez nabywcę przedmioty sprzedaży,

c)       przyjęcia do wiadomości i zgody z tym, że w przypadku niezapłacenia ceny nabycia
w terminie określonym w dokumencie sprzedaży, Zespół Szkół Nr 2 CKU ma prawo odstąpić od umowy,

d)      zobowiązania do samodzielnego odbioru zakupionego sprzętu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

   2. Zespół Szkół Nr 2 CKU zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wybranych lub wszystkich przedmiotów najpóźniej w chwili rozpoczęcia licytacji.

VI. Przebieg licytacji i inne informacje:

1. Licytacje przeprowadzane i protokołowane będą odrębnie dla każdej pozycji. Sprzedaż danego przedmiotu nastąpi na rzecz tego uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą, gdy po trzykrotnym ogłoszeniu ostatnio zaproponowanej ceny najwyższej nie padnie propozycja wyższej ceny.

2. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 100 zł (sto złotych).

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę osiągniętą w licytacji niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wskazanym w dokumencie sprzedaży

VII. Powtórzenie licytacji

1. Licytacje nierozstrzygnięte z powodu braku zainteresowania nabyciem za zaproponowaną cenę wywoławczą zostaną powtórzone w nowym terminie nie wcześniej jednak niż 14 dni po terminie poprzedniej licytacji. Ceny wywoławcze zostaną obniżone o 20 % wartości maszyny.

2. Licytacje nierozstrzygnięte z powodu niezapłacenia przez wyłonionego nabywcę wylicytowanej ceny za przedmiot sprzedaży w terminie określonym w dokumencie sprzedaży zostaną powtórzone w nowym terminie nie wcześniej jednak niż 14 dni po terminie poprzedniej licytacji. Ceny wywoławcze pozostaną nie zmienione.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - regulamin przetargu (licytacji)
  2. Załącznik nr 2-  formularz oświadczenia
  3. Załącznik nr 3-  formularz oświadczenia woli
  4. Załącznik nr 4 - protokół z licytacji
  5. Załącznik nr 5 - umowa kupna-sprzedaży
  6. Załącznik nr 6- warunki odbioru zakupu
  7. Załącznik nr 7- lista obecności uczestników

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2016 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Palczyński
Ilość wyświetleń: 1101
15 stycznia 2016 09:47 (Paweł Palczyński) - Dodanie załącznika [zal_nr_7_lista_obecnosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2016 09:47 (Paweł Palczyński) - Dodanie załącznika [zal_nr_6_warunki_odbioru.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2016 09:47 (Paweł Palczyński) - Dodanie załącznika [zal_nr_5_wzor_umowy_sprzedazy_maszyn_stolarskich2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)