Przetargi

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości Braga w Portugalii i z powrotem.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

 

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą pzp”, przez Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie transportu
6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowość Braga w Portugalii i z powrotem.

 Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

 CPV 63515000-2 Usługi podróżne, 63511000-4 Organizacja wycieczek

  

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE ....................................................................... 4

Rozdział II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO .............................................. 4

Rozdział III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ....................................................... 4

Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA ...................................................... 4

Rozdział V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ..................................................... 4

Rozdział VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ................................... 5

Rozdział VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .......................................... 6

Rozdział VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ............ 6

Rozdział IX INNE DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ..................... 7

Rozdział X ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW .............................................. 7

Rozdział XI INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  .... 7

Rozdział XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ................................................................ 8

Rozdział XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ....................................................................... 8

Rozdział XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ....................................................... 9

Rozdział XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ................................... 10

Rozdział XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ................................................................. 10

Rozdział XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT ........... 10

Rozdział XVIII OCZYWISTE OMYŁKI  .................................................................................. 10

Rozdział XIX INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ............................................... 11

Rozdział XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.................................................................................................................................. 11

Rozdział XXI PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY..................................................... 11

Rozdział XXII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.................................................................................................................................. 12

Rozdział XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.......... 12

Rozdział XXIV SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH................................................ 12

Rozdział XXV OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 12

Rozdział XXVI ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE........................................................ 12

Rozdział XXVII NFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Rozdział XXVIII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW...................................................................... 12


Rozdział I

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty.
 2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ.
 3. Oferty niezgodne z ustawą pzp lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych które nie podlegają odrzuceniu zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
 4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.
 5. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn
  i wierszy musi pozostać nie zmieniony.
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Rozdział II

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki
w Pyrzycach, ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce,  

tel. +48 91 570-10-12, fax +48 91 570 10 06.

 

Rozdział III

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowania
  i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości Braga w Portugalii i z powrotem, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy pzp.
  1.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

1)     w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 29352-2015

2)     na stronie internetowej Zamawiającego:  http://zsrcku.bipszkola.pl/

3)     na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 10 lutego 2015r.

 

Rozdział IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowania i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do miejscowości Braga w Portugalii i z powrotem.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Rozdział V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2016r.

 

Rozdział VI

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

VI.1 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
 2.  W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone
  w pkt. 1. musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
 3.  Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp
  w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4.  Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa powyżej  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, potencjale kadrowym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 

VI.2 OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.

1)      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.

2)      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek oraz gdy Wykonawca przedstawi referencje (przynajmniej 2 sztuki) od podmiotów, dla których takie usługi były świadczone przez Wykonawcę.

3)      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4)      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca złoży oświadczenie sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków określonych powyżej - warunki te musi  spełnić każdy wykonawca.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku. 

 

Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

 

Rozdział VII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1.   Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
 2.   Oświadczenie Wykonawcy (sporządzone na  załączniku nr 3 do SIWZ), że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy pzp, z którego winno wynikać, że Wykonawca:

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2)      posiada wiedzę i doświadczenie,

3)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      spełnienia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3. Referencje.

 

Rozdział VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1.   Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do  wykluczenia z udziału
  w postępowaniu  - załącznik nr 4.
 2.   Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub  braku przynależności - załącznik nr 5.
 3.   Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4.   Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. 2, 3 składa dokument wystawiony w kraju,
  w którym ma siedzibę potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

 

W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodząc w skład konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorcami, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Rozdział IX

INNE DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

 1.   Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
 2.   W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki okres.
 3.   Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 5.
 4.   Wypełniony załącznik nr 2 - oferta

 

Rozdział X

ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW.

 

 1.   Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu).
 2.   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów winne być poświadczane przez Wykonawcę lub te podmioty za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu).
 3.   Dokumenty sporządzane w języku obcym winny być złożone wraz
  z tłumaczeniem na język polski.
 4.   W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 5.   Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

Rozdział XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 1.   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku polskim.
 2.   Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W takim przypadku Zamawiający nie będzie przesyłał przekazanych faksem lub drogą elektroniczną dokumentów w formie pisemnej.
 3.   Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, przekazywaną Zamawiającemu należy kierować na adres:

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach

ul. Młodych Techników 5

74-200 Pyrzyce

      z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na     
                                zorganizowania i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów
                                wraz z opiekunami.

albo

faksem na numer +48 91 570 10 06

albo

pocztą elektroniczną na adres: zsrcku@wp.pl

 

UWAGA!

       Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez
       Wykonawców powyższego wymogu.

 1.   Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie.
 2.   Adres strony elektronicznej Zamawiającego: www.rcku.eu .
 3.   Jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni  przed upływem terminu składania ofert. 
 4.   Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
 5.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
 6.   Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
 7. 10.  Osobami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są następujące osoby z ramienia Zamawiającego:

Ewa Cywińska oraz Marzenna Chrobrowska tel. +48 91 5701012, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00

 

Rozdział XII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

 

Rozdział XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg tego terminu, do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Rozdział XIV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą pzp.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 4. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 5. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (tj. złożenie oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
 7. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony

„TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
 2. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:

„OFERTA

na zorganizowania i przeprowadzenie transportu 6 grup uczniów wraz z opiekunami z miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie) do Portugalii – miejscowość Braga i z powrotem.

Nie otwierać przed 24 lutego 2015r., godz. 1230

11. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

12. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

13. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu do składania ofert – Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 11 i 12 z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu do składania ofert.

15. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 ustawy pzp.

16. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 ustawy pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

17. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Rozdział XV

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

I. Miejsce i termin składania ofert.

 1. 1.      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach, ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce do 24 lutego 2015r., do godz. 1200
 2. 2.      Termin składania ofert upływa dnia 24 lutego 2015r. o godz. 1200
 3.   Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

 

 II. Miejsce i termin otwarcia ofert.

 1.   Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 24 lutego 2015r., o godz. 12.30 w gabinecie wicedyrektora – warsztaty szkolne Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 5. 
 2.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
  w ofertach. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania.

 

Rozdział XVI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1.   Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę.
 2.   Cena musi zostać podana w złotych polskich w wartości brutto przedmiotu zamówienia.
 3.   Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
 4.   Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

 

Rozdział XVII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie kryterium jakim jest cena.

 

Rozdział XVIII

OCZYWISTE OMYŁKI.

Zamawiający poprawia w ofercie:

1)      oczywiste omyłki pisarskie,

2)      oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę którego oferta została poprawiona.

 

Rozdział XIX

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 2.   Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym w odrębnym piśmie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3.   Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

2)      Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)      Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)      terminie, określonym zgodnie z ustawą pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1.   W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy.
 2.   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 3.   Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy przed upływem terminu, o którym mowa  w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami określonymi w art. 94 ust. 2 ustawy pzp.
 4.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
 5.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 również na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Rozdział XX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozdział XXI

PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany umowy.

 

Rozdział XXII

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Integralną część umowy stanowi SIWZ i oferta Wykonawcy.

 

Rozdział XXIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI - art. 179 i następne ustawy pzp.

 

Rozdział XXIV

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Rozdział XXV

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Rozdział XXVI

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Rozdział XXVII

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga  wskazania przez Wykonawcę tej części, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

Rozdział XXVIII

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1.   Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
 2.   Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.
 3.   Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy pzp.
 4.   Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy pzp.
 5.   Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy pzp.
 6.   Załącznik nr 6 Wzór umowy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2015 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Bohdankiewicz
Ilość wyświetleń: 1057
10 lutego 2015 16:35 (Dorota Bohdankiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2015 16:22 (Dorota Bohdankiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2015 16:17 (Dorota Bohdankiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)