Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut po poprawkach - luty 2018 r.

W załaczeniu Statut ZS Nr 2 CKU po poprawkach w lutym 2018 r.

Statut od września 2017 r.

Statut Szkoły obowiązujący od września 2017 r.

STATUT 2016 - po poprawkach

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 CKU w PYRZYCACH po poprawkach 2016 r.

STATUT 2016

STATUT ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach - zatwierdzony 15 września 2016 r.

STATUT Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach

Spis treści DZIAŁ I ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o Zespole Szkół ROZDZIAŁ II Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład zespołu. Technikum. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Ośrodek Szkolenia Kierowców.. Centrum Kształcenia...

Statut Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach

Spis treści DZIAŁ I ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o Zespole Szkół ROZDZIAŁ II Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład zespołu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych Ośrodek Szkolenia Kierowców Centrum Kształcenia...

STATUT - DZIAŁ I

DZIAŁ I ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o Zespole Szkół § 1. 1. Niniejszy statut jest podstawowym dokumentem prawa wewnątrzszkolnego, wywodzącym się z umocowań prawnych zawartych w art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) uwzględniającym...

STATUT - DZIAŁ II

DZIAŁ II ROZDZIAŁ I Cele i zadania szkoły § 9.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów i oraz potrzeb danego środowiska. 2. Głównymi...

STATUT - DZIAŁ III

DZIAŁ III ROZDZIAŁ I Organy szkoły i ich kompetencje § 42. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców 4) Samorząd Uczniowski 5) Samorząd Słuchaczy § 43. Każdy z wymienionych organów w §...

STATUT - DZIAŁ IV

DZIAŁ IV ROZDZIAŁ I Organizacja pracy szkoły § 66. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada; 1) sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, 2) bibliotekę, 3) stołówkę szkolną, 4) gabinet pedagoga, 5) gabinet pielęgniarki, 6) pokój nauczycielski, 7) zespół boisk „Orlik – 2012”, 8) pracownie...