ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach.

Pyrzyce, 26.08.2011 r.

 

  ZARZĄDZENIE   NR  33/2011

 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                                          w Pyrzycach

z dnia   26 sierpnia  2011 r.

 

 

 

w sprawie: w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze                                                                                                                                                                    

                    w Zespole Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

                     w Pyrzycach.

 

     Na podstawie art.13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych    (Dz. U.   z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z póź. zm.) oraz rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  18 marca 2009 r.    w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  z 2009 r.  Nr 50, poz. 398 z póź. zm.)  zarządzam co następuje:

 

                                                                                § 1

1. Ogłaszam nabór na stanowisko kasjera – wymiar etatu ½  w  Zespole Szkół  Nr 2 Rolnicze Centrum 

    Kształcenia Ustawicznego   w Pyrzycach.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


                                                                                 § 2

Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1. Paweł  Palczyński  – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 RCKU         -    Przewodniczący Komisji
2. Sylwia Górska  – starszy specjalista ds. kadr                            –  Sekretarz Komisji
3. Marzenna Chrobrowska  –  główny księgowy                             – Członek Komisji


                                                                                 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:
1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Nr 2 RCKU Pyrzycach.
2. Opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 2  RCKU  w Pyrzycach.


                       

 

 

 

                                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                                      do zarządzenia Nr  33/2011

                                                                                        Dyrektora ZS Nr 2 RCKU z dnia 26.08.2011 r.

 


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zespole Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Młodych Techników 5
74-200 Pyrzyce

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach ogłasza otwarty i   konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Zespole Szkół Nr 2 RCKU                           w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Młodych Techników 5

1. Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: 
    KASJER – ½ etatu

 

 

1.Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kasjera;
5) spełnia jeden  z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i legitymuje się co najmniej 2-letnim stażem pracy,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną lub na kierunku administracyjno-biurowym posiada co najmniej 4-letni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-      znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej oraz o ochronie

       wartości pieniężnych 

-      wiedza z zakresu księgowości ogólnej

-     znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Płatnik, znajomość programu Home Banking

-     pożądane jest doświadczenie na stanowisku w jednostce budżetowej ze wskazaniem na placówkę oświatową

 

3. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku obejmuje m.in.:

-           prowadzenie kasy Szkoły.

-           pobór i odprowadzanie gotówki do banku.

-           sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych.

 

 

4.  Wymagane dokumenty:

1) kopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

2) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że kandydat nie był prawomocnie skazany

    za przestępstwo umyślne,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

    rekrutacji,

5)  życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku

    referenta ds. ekonomicznych),

7)  kwestionariusz osobowy.

   W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.                                                                                                                                                


5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
   Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
   Zespół Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
   74-200 Pyrzyce, ul. Młodych Techników 5,

   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko kasjer" w terminie                           

   do dnia 09 września 2011 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do szkoły).

6. Uwaga:
    1) oferty, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

        rozpatrywane;
    2) bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
         (91) 570 10 12

7. Informacje dodatkowe:
    Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.     

    Brak odpowiedzi jest równoznaczny  z niezakwalifikowaniem kandydata. Złożonych dokumentów                  

    nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

     W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowiązany jest do

     przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć

     informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

    Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu 

    Szkół Nr 2 RCKU  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 2

    RCKU  w Pyrzycach (www.rcku.eu).

 

D Y R E K T O R   S Z K O  Ł Y

Paweł Palczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Załącznik

                                                                                    do zarządzenia Nr 33/2011

                                                                                      Dyrektora ZS Nr 2 RCKU z dnia  26.08.2011 r.

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU

 

            Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie konkursowe według następujących zasad, metod  i technik naboru:

 

  1. W ustalonym przez przewodniczącego Komisji dniu Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji ofert zgłoszonych do naboru:

1) otwarcia ofert dokonuje przewodniczący w obecności członków Komisji,

2) przewodniczący zapoznaje członków Komisji z ofertami,

3) Komisja dokonuje oceny wymogów niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu 

    wypełniając kartę weryfikacyjną  kandydata.

 

  1. Sekretarz komisji sporządza listę kandydatów spełniających wymagania formalne                                  i zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji. Listę podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 

  1. Zastosowanie metod rekrutacji:

1)      ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej – załącznik do protokołu,

2)      ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Nr 2 RCKU w Pyrzycach

 

  1. Zastosowanie technik rekrutacji:

1)      Sporządzenie karty weryfikacyjnej kandydata pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu (Załącznik nr 1)

 

2)      Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu:

a)      umożliwienie autoprezentacji kandydata (ocena motywacji i predyspozycji kandydata do wykonywania zadań na stanowisku wymienionym w ogłoszeniu -  indywidualna karta punktacji kandydata na stanowisko pracy – Załącznik nr 2)

b)      ocenę wiedzy kandydata.

 

3)      Informowanie kandydatów – wszystkim kandydatom na wstępie rozmowy należy udzielić wszelkich informacji na temat warunków pracy na danym stanowisku.

 

4)      Zadawanie pytań – każdy członek Komisji może zadać kandydatowi  po 3 pytania.

 

5)      Punktacja – każdy z członków Komisji dokonuje oddzielnie oceny każdego kandydata przyznając punkty w liczbach całkowitych i po zsumowaniu wpisuje je do zestawienia punktacji kandydatów.

 

 

 

 

 

 

6)      Ocena kandydata – dokonywana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania:

      a) autoprezentacja – liczba od 0 do 10,

b) odpowiedzi na pytania – od 0 do 5 za każde pytanie.

 

7)      Wybór kandydata – kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów zostaje wskazany przez Komisję do przyjęcia na wolne stanowisko. Decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 RCKU.

 

8)      Protokołowanie postępowania rekrutacyjnego – protokół przygotowuje sekretarz Komisji i podpisują go wszyscy członkowie.

 

9)      Przypadki rezygnacji kandydata z dalszego udziału w postępowaniu, w trakcie jej trwania należy odnotować w protokole.

 

10)  Postępowanie z dokumentami – dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych, natomiast dokumenty pozostałych osób będą odebrane osobiście lub odesłane, na pisemny wniosek oferenta.

 

 

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                   ZS Nr 2 RCKU

 

 

                                                                                                   Paweł  Palczyński

 

Zarządzenie 33-2011


INFORMACJA O WYNIKU

NABORU NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

KASJER -  ½ etatu

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

UL. MŁODYCH TECHNIKÓW 5

74-200 PYRZYCE

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 2 RCKU w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Młodych Techników 5                       do zatrudnienia na stanowisku:

 

 

kasjer – ½ etatu

 

wybrana  została  Pani  Danuta Brzozowska

zamieszkała w Pyrzycach

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Po wnikliwej analizie procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjer w Zespole Szkół Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, stwierdzam,  że wyżej wymieniona gwarantuje właściwe wywiązywanie się z powierzonych jej obowiązków.

Przemawia za tym wynik uzyskany podczas naboru, wiedza i duże doświadczenie kandydata.

 

 

 

 

 

DYREKTOR  ZS Nr 2 RCKU

 

       Paweł Palczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyrzyce, dnia 30 września 2011 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2011 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Powroźnik
Ilość wyświetleń: 6091
30 września 2011 12:26 (Marcin Powroźnik) - Zmiana treści zakładki.
26 sierpnia 2011 14:21 (Marcin Powroźnik) - Zmiana treści zakładki.
26 sierpnia 2011 14:19 (Marcin Powroźnik) - Zmiana treści zakładki.